Source Translation
above nad
accept přijmout
accessibility zpřístupnění
add-in doplněk
address block blok s adresou
address book adresář
address book data source zdroj dat adresáře
address book source zdroj adresáře
address data adresy
address data source zdroj adres
address list seznam adres
adressing adresování
all titles všechny popisy
area oblast
argument argument
array matice
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo)
assign přiřadit
audio zvuk
authentication autentizace
axis title popis osy
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování)
below pod
bibliographic database seznam použité literatury
bibliography seznam použité literatury
bitmap rastr
black-list seznam zakázaných
blacklist seznam zakázaných
border ohraničení
box pole
brochure příručka
bullet list odrážkový seznam
cache mezipaměť
callout bublina
cell buňka
cell range oblast buněk
check zaškrtnout
check box zaškrtávací pole
checkbox zaškrtávací pole
choose zvolit
click kliknout, klepnout
combo box pole se seznamem
complex text layout komplexní rozvržení textu
confidence interval interval spolehlivosti
content panel panel
context menu místní nabídka
control ovládací prvek
count počet, počet čísel
countA počet hodnot
country země

No matching activity found.

Browse all glossary changes